Voortgang Ontwikkelplan Rottemeren

18-06-2020 365 keer bekeken 0 reacties

De realisatie van het Ontwikkelplan Rottemeren, met voldoende kwaliteit en met breed draagvlak in de omgeving, kost meer tijd dan in eerste instantie was voorzien. Daarnaast raakt de corona crisis ons allemaal. In verband met de RIVM maatregelen tegen de verspreiding van het virus is het nu niet

mogelijk om informatie- en afstemmingsmomenten goed te organiseren. Het bestuur van het recreatieschap heeft daarom besloten om het traject van het Ontwikkelplan te continueren met een gewijzigde planning en met dit bericht nader te informeren over de voortgang.

Bureau voor recreatievisie

Bureau LAgroup houdt op te bestaan. Dat betekent dat het recreatieschap een nieuw bureau zal werven om Strootman Landschapsarchitecten bij te staan met het vervolmaken van de recreatievisie bij het Ontwikkelplan.

Traject gebied noordkant Rottemeren

Strootman Landschapsarchitecten gaat voor de provincie Zuid-Holland ook adviseren bij het gesprek met gebiedspartners voor het gebied aan de noordkant van de Rottemeren (tot het Bentwoud). Deze opdracht voor het noordelijk gebied valt buiten het ontwikkelplan. Uiteraard wordt wel met het recreatieschap afgestemd zodat resultaten waar mogelijk meegenomen worden in het ontwikkelplan.

Gesprekken met belanghebbenden

Uw actieve participatie bij het Ontwikkelplan Rottemeren waardeert het recreatieschap zeer. Het recreatieschap start na de zomervakantie het participatietraject weer op. Zo maken we voor de zomervakantie reserveringen in de agenda’s van een aantal georganiseerde belanghebbenden om door te praten over de verwachtingen en afspraken voor het Ontwikkelplan. Als eerste staan het beheerteam van het recreatieschap en het Watersportverbond op de agenda. Na de zomervakantie gaan wij onder meer in gesprek met het Watersportverbond, de Alliantie Groenblauwe Rotte, de Ondernemersvereniging en Stichting Plezierrivier De Rotte en vindt daarna een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats.

Ook zal het recreatieschap in de tweede helft van het jaar de brede groep belangstellenden informeren over de uitwerkingen van het ontwikkelplan. De grote belangstelling tijdens de brede bijeenkomst in oktober 2019, maakt duidelijk dat de interesse voor de toekomstige inrichting van de Rottemeren breed leeft.

Bovenstaande houdt in dat de planning voor de realisatie van het Ontwikkelplan Rottemeren doorloopt tot en met maart 2021. Weliswaar later dan gepland, maar met voldoende tijd voor afstemming en uitwerking voor een goed en gedragen Ontwikkelplan Rottemeren.

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen