Subsidies

Op 19 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren de tekst van de Subsidieverordening Rottemeren vastgesteld. U kunt hier de subsidieverordening en het bijbehorende kader bekijken. 

Een deel van het budget is beschikbaar om maatschappelijke initiatieven van burgers te ondersteunen. Het gaat daarbij om een steun in de rug voor kleine initiatieven die bijdragen aan het landschapspark De Rotte. De maximale bijdrage is € 5.000 per initiatief (inclusief eventuele BTW). Het jaarplafond voor 2023 bedraagt  € 75.000. 

Verzoek indienen

Aan de deelnemende gemeenten van Recreatieschap Rottemeren is verzocht de subsidieverordening in het eerste kwartaal van 2023 vast te laten stellen door de betreffende raden. Vooruitlopend op deze besluitvorming is het al mogelijk om uw verzoek voor 2023 in te dienen. 

Hoe dient u een verzoek tot bijdrage in?

1.    De aanvrager vult het beschikbare aanvraagformulier in. 
U wordt gevraagd om de volgende informatie: 

 • adresgegevens en contactgegevens van de aanvrager/projectverantwoordelijke;
 • wie trekt het project;
 • wie is uitvoerende partij;
 • bankrekeningnummer en indien van toepassing een kenmerk voor uw financiële administratie;
 • doelen en beoogde resultaten van het project. 

2.    De aanvrager stelt een projectbeschrijving op, die tenminste een projectbegroting en financieringsoverzicht bevat.  De projectbeschrijving dient u als enkele bijlage te voegen bij het vragenformulier op de website. 

Dien uw verzoek tot subsidie vóór 31 maart van het betreffende jaar in door het formulier in te vullen. 
Verzoeken die binnenkomen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. 

Beoordeling aanvraag

Hoe beoordeelt het Recreatieschap uw verzoek?

 • Alleen inschrijvingen ingediend voor 31 maart van het betreffende jaar komen in aanmerking voor beoordeling.
 • De inschrijvingen worden getoetst op de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 3 door een commissie bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de drie deelnemende gemeenten en één vanuit het recreatieschap (het VAAC).
 • De inzendingen met de hoogste scores komen voor subsidie in aanmerking tot het beschikbare bedrag is uitgeput.
 • De maximale bijdrage is € 5.000, inclusief eventuele BTW.
 • De Vaste Ambtelijke Advies Commissie (VAAC) van het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren kan namens het bestuur besluiten over de toekenning van de subsidie. 
 • Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de besluiten van de VAAC.
 • Het bedrag wordt uiterlijk begin juni vanaf het betreffende jaar beschikbaar gesteld aan de aanvrager;  
 • Indien het budget in de voorjaarsronde niet is uitgeput, bestaat de mogelijkheid om de inschrijvingsprocedure in het najaar opnieuw open te stellen voor het restant budget. Dit kan alleen op besluit van het Dagelijks Bestuur. 

Waarop beoordeelt de VAAC uw aanvraag?

De toetsingscriteria zoals opgenomen in bijlage 3 van het bijbehorende kader zijn als volgt. Subsidies worden als eerste verleend aan projecten die:

 1. Burgers betrekken bij het Landschapspark De Rotte door
  a)    natuur- en milieu educatie;
  b)    activiteiten gericht op bewegen in de natuur;
  c)    de historie van het Landschapspark;
  d)    het bevorderen van sociale contacten;
 2. plaatsvinden binnen het (werkingsgebied van)Landschapspark De Rotte;
 3. zich richten op bewoners van kansarme wijken en/of
 4. zich richten op de jeugd.

Wat moet u na afloop doen om uw subsidie te verantwoorden? 

In uw beschikking vindt u alle voorwaarden en de wijze waarop u uw subsidie dient te verantwoorden. U dient in ieder geval: 

 • na afloop van het project een verslag met behaalde resultaten aan het recreatieschap te sturen; 
 • bij uitingen over het project te vermelden dat het schap een financiële bijdrage heeft geleverd; 
 • het project ten minste bekend te maken via het marketingplatform (aankondiging en verslag). 

Als het project geen doorgang vindt, dient het subsidiebedrag te worden geretourneerd. Dit geldt ook voor het bedrag dat resteert door onderbesteding of door een lagere vaststelling door de VAAC.

Een deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor het marketingplatform voor het Landschapspark De Rotte (Ook dit is de Rotte) en voor een bijdrage aan het beheer van de Hennipgaarde. Wilt u namens de Hennipgaarde of Ook dit is de Rotte een verzoek indienen? Dan ontvangt u hierover binnenkort aparte informatie van het recreatieschap. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.